Upphittade Saker

Hittade av vår vaktmästare. Hör av dig till styrelsen på 0725262321 eller styrelsen@brfhjalmaren.se  om du saknar någon av dom.

Kallelse Extra Stämma 2018

Kallelse
Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren
kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 11 juli 2018 19.00
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av revisorer och revisorssuppleant
10. Val av valberedning
11. Stadgar
12. Avslutande

 

 

Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar Ver 3

Uppdatering av Ordningsregler

Föreningen använder tid och pengar på att hålla borta fåglar och råttor, samt att sanera efter dom.
Våra Ordningsregler har därför uppdateras med ett förbjud mott att mata vilda djur på föreningens gemensamme område. Dettas för allas trivsel.

Men tänk på att det även är olämpligt att mata djur från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det ske t.ex. i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upp hängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som till exempel råttor, till fastigheten.
Malmö Stad.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.
Ur Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§.

Matning av vilda djur

Det är förbjudet att mata fåglar, råttor och andra vilda djur på föreningen gemensamt utrymme.

Tänk på att det även är olämpligt att mata djur från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.

Lönnträdet & Syrénbusken

I veckan fick vi hjälp av en trädgårdsmästare från veteranpoolen med ett helt yrkesliv av erfarenhet bakom sig.

Han sågade ner det döda lönnträdet, efter att han konstaterat att det verkligen var stendött. Eventuellt på grund av sjukdom. Kan även bero på att någon dragit av delar av barken. Vi kommer ersätta med ett annat träd.

Vi fick även beskurit syrénbusken rejält. Detta då den var gles nedtill och behövde hjälp på traven till att bli tjockare.
Vi följde trädgårdsmästarens råd med föryngringsmetoden och han beskar den därför ordentligt. Nu kommer den att växa upp mycket tätare med fler härliga blommor framöver.

I och med den beskars direkt efter blomning ska den blomma nästa år igen. Vi förstår den ser lite trist ut just nu, men där kommer snart nya skott, så oroa er inte 🙂Kallelse till stämman 2018

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 9 juni 2018 16.00
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Stadgar
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande

Årsredovisning 2017
Styrelseberättelse 2017 – 2018
Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar
Årsmötet 2018 Valberedningen
Motion 2018 Bastu – Med Svar
Fullmakt Stämman
Kallelse 2018