Kallelse Extra Stämma 2018

Kallelse
Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren
kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 11 juli 2018 19.00
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av revisorer och revisorssuppleant
10. Val av valberedning
11. Stadgar
12. Avslutande

 

 

Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar Ver 3

Lämna ett svar