Information Om Möjlighet Att Bygga Balkong & Uteplats

Information Om Möjlighet Att Bygga Balkong & Uteplats

Under lång tid har det diskuterats balkongbygge av medlemmar i föreningen. Styrelsen har därför undersökt möjligheten att bygga balkonger i föreningen.

Vi har haft kontakt med AltanDK, de har stor erfarenhet att bygga balkonger på fastigheter liknande vår. Men vi kommer givetvis att ta in flera offerten från andra företag om intresse för Balkonger finns.

Just nu önskar styrelsen en bekräftelse på hur många som är intresserat av att få en balkong/uteplats. Så vi önskar att ni svara vid att fylla i den enkät som är med i detta brev, eller via mejl bekräfta om ni är intresserat eller ej.

Förslag Att Ta Ställning till

Alla balkonger kommer byggas från sovrummet och mot gården. Där finns tyvärr ett antal lägenheter vart det inte är möjlighet för att balkong, styrelsen kommer att kontakta er direkt om detta, vissa av dessa lägenheter har möjlighet för att få en frank balkong eller uteplats istället, eller balkong mot basketplanen/park.

Om vi vill gå vidare så behöver vi ha stämmobeslut. Styrelsen föreslår att en extra föreningsstämman hålls. På stämman kommer en omröstning att genomföras. Då eventuellt byggande av balkonger kommer att påverka fastighetens utformning krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna på stämman) för ett giltigt beslut. Varje lägenhet har en röst och det går bra att ge fullmakt till annan medlem att rösta i ens ställe.

EN röst FÖR innebär att du som medlem accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.
EN röst EMOT innebär att du som medlem inte accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.

Ingen förbinder sig att bygga balkong i samband med denna extrastämma. Föreningen kan ge styrelsen uppdraget att ansöka om bygglov för balkonger. Förutsättning är att kostnader förknippade med balkongbygget betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong.

Ta ställning till dessa förslag och vid extrastämman rösta för eller emot (alternativt via ombud)

Informationsmöte med det företag som ska bygga dom hålls i så fall i samband med extrastämman. Beslut tas om huruvida styrelsen ska ges uppdraget att via en entreprenör inleda bygglovsprocessen, att balkongprojektet drivs vidare enligt utskickat beslutsunderlag.

Styrelsen ger därefter vald balkongentreprenör uppdraget att driva bygglovsansökning.
Fastigheten mäts, dokumenteras och bygghandlingar upprättas av företages arkitekter i samråd med styrelsen.
Efter beviljat bygglov görs detaljerad utförandebeskrivning per lägenhet. Samtliga aktuella lägenheter besöks och mäts, tillval och önskemål noteras. Kostnader och utförande för varje lägenhet sammanställs och redovisas.

Ekonomi

Balkonger ska betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong och ska inte belasta föreningens ekonomi. Det är föreningen som beställare av balkongerna som är betalningsansvariga, men hela kostnaden för varje balkong tas in av medlemmar som bygger balkong innan bygget påbörjas.

Priset från AltanDK, baserat på ca 35 balkonger, är på 137 000:- inkl moms per balkong. Vi har nu inget pris på uteplats men att få en fransk balkong kommer kosta runt 65 000:- inkl moms.

Vi har frågat flera markläror som värdera att en balkong kan höja priset med upp till 200.000 kr på lägenheten.

Ingen balkong på bottomvåningen men uteplatser eller fransk balkong.

Föreningen kommer att äga och ha underhållsansvar på balkongerna och uteplatser.

En fond inrättas för att säkerställa att kostnader för framtida underhåll endast belastar de medlemmar som har balkong eller uteplats.

Från våra stadgar:

8 § Årsavgiftens beräkning: För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %.

Insättning till balkongfonden görs i samband med betalning av månadsavgiften.

Beräknat på 2020 blir avgiften som max kr 946 om året (78,83 kr i månaden).

Beräknat på 2021 blir avgiften som max kr 952 om året (79,33 kr i månaden).

Processens Gång Om Vi Vill Bygga Balkonger

 1. Beslut om balkong & uteplats röstat fram på stämman.
 2. Avtal tecknas mellan förening och medlem som bygger balkong, varvid hela kostnaden för balkongen betalas in till föreningen. Detta för att utesluta risker med utebliven betalning från medlem i ett senare skede, då det är föreningen som beställare som blir betalningsskyldig.
 3. Entreprenadkontrakt tecknas mellan förening och entreprenören om att bygga balkongerna. Tidplan för byggstart och färdigställande fastställs.
  Byggnation påbörjas i regel 6 till 8 månader efter att avtal tecknats. Byggtiden är ca 12–16 (3-4 dagar per balkong) veckor varav majoriteten av arbetet sker utifrån.
 4. Efter avslutad byggnation anlitar föreningen en besiktningsman för slutbesiktning av balkongerna.
 5. Entreprenören rättar till eventuella framkomna anmärkningar från besiktningen och först därefter slutfaktureras förening.
 6. Ägandet av balkongerna övergår från medlem till bostadsrättsföreningen.

Balkong Intresseenkät

Balkong Information

Frågor och svar från vår instagram

brfhjalmaren Viktig information om balkonger och fukt. Delas ut till alla nu i helgen

Hur görs med andelstal för de lägenheter som får uteplats ? De borde rimligen justeras för de lägenheter som bygger uteplats? Altetnativt en tilläggsupplåtelse. De som bygger balkong ska sjävklart betala mer i byggnad, för en balkong kostar mer att bygga, En uteplats blir billigare för bostadarättshavaren men en privat uteplats tar ju även en stor yta av gemensamma innergården, vilket innebär mindre yta för övriga bostadsrättsinnehavare. Det är alltså både billigare med uteplats, samt man ”tar” nyttjandeyta till sin privat yta från den gemensamma ytan (och värdet på lägenheten stiger därmed rejält) . Detta kan vara en god ide att se över. I övrigt en mycket bra idé med balkong/uteplats.

Eller med andra ord. Ssmka bostadsrättshavarna med uteplats ta över föreningens mark mot en marknadsmässig ersättning så att uteplatsen blir upplåten med bostadsrätten, eller ska de bostadsrättshavare som har uteplats hyra marken av föreningen, eller ändras andelstalen till att innefatta uteplatsen?

@chroinoir Dessutom blir kvarvarande yta på gården väldigt liten om det är så att alla på nedre botten väljer att anlägga en uteplats

@lottahelin1 Det saknas en del för att medlemmarna ska kunna ta beslut. Hur stora ska uteplatserna isåfall vara? Hur kompenseras övriga för att förlora såpass mycket av gemensamt utrymme osv. Jag tycker iden är jättbra med balkong och uteplats, klart folk ska få det om de vill, men det behöver ses över närmare vad som ska gälla gällande uteplatserna. Det blev gnissel i någon annan förening om just uteplatser. Där justerade de andelstalen för det skulle bli mer rättvist.

Just nu kan vi inte svara på alla tekniska och -juridiska frågor, innan vi lägger pengar på det måste vi veta om intresset finns.
Där av denna interressaenkät
Men ska försöka svara på dessa frågor ut från vad vi vet nu.
Angående uteplats: nu har vi bara priset på håltagning till dörren och inte änläggning av resten, så lite tidigt att prata om prisskillnaden.
Inget har nämnts om storleken på uteplatsen, vilket vi kanske skulle ha varit mera specifik på. Men som blir samma storlek som som en balkong.
Andelstal ändras inte på varken för de som skaffar balkong, uteplats eller inget. Man kan inte bara ändra andelstal endast för de som har en uteplats. Istället finns balkongfondsavgift för betalningen för underhållet. Det är det som gäller om du läser våra stadgar och därför inte aktuellt att ändra andelstalet!
Anledning till uteplatser är dels önskemål från boende efter att Malmö stad har avvisat balkonger på första våningen. Hade boenden på första våningen fått balkong på första våningen så hade ändå tagit samma utrymme!
Styrelsen har dock svårt vid att föreställa sig att någon i huset skulle vilja bygga en balkong och samtidigt rösta emot att grannarna på första våningen kan få en uteplats.
Man får tänka ”Ja trädgården blir lite mindre. Men min balkong kommer att skymma för de som bor under mig”.
Säger man nej till detta finns där även en större möjlighet till att de på första våningen motsätter sig att det skall byggas balkonger överhuvudtaget.
Detta är tilltänkt som en förbättring för alla och inte bara dom som kan få en balkong!
Dessa frågor och svar kommer läggas på hemsidan så även dom utan Instagram kan följa med.

@brfhjalmaren Har inte sagt något emot uteplatser alls. Tvärtom är det klart de som kan få ska få. Jag frågade efter tydliggörande kring dem. Särskilt då detta blivit ett problem och frågeställning kring gemensamma ytorna i andra föreningar. Det kan ju vara en god ide se över det innan för att undvika just sådant.

Du kan vara helt lung styrelsen har som alltid kolla på det. Just nu behöver vi ett svar på hur många som är intresserade så vi kan gå vidare med det om där finns interasse för balkonger och uteplats. Det är allt du ska ta ställning till just nu. Sen när vi har all information kan vi ha en diskussion utifrån det istället för att gissa på vad som händer och vad man tror händer, blir inte bra.

Jag är helt emot uteplatser på gården för det försämrar för alla andra. Jag är inte intresserad av någon balkong heller.

Fukt

Viktig Information

Vi har det senaste året haft 2 stora fuktskador i huset, detta brev är speciellt viktigt för dig med ett gammalt badrum.

Du som boende är skyldig att underhålla din golvbrunn i badrummet så att vattnet kan rinna ut som det ska. Detta innebär man regelbundet bör kontrollera sin avloppsbrunn och rensa den vid behov. Annars kan det bli vattenskador både i den egna lägenheten men också för lägenheterna under. Om du har en gammal brunn är det hög tid att byta ut den.

Har du nersänkt/under-tak i ditt badrum är det viktigt att du kontrollera det original taket för tecken på skada.

Vid minsta misstanke av vattenskada, ta då kontakt med styrelsen omedelbart för besiktning. Du kan som bostadsrättshavare bli skyldig att betala skadestånd till förening annars.

Du kan här läsa lite mera om vad du ska tänka på. Har du frågor till detta kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Fuktskador i våtutrymmen

Studier visar att badrum har en genomsnittlig livslängd på ungefär 20 år. Det gäller även om badrummet är helkaklat – för det är inte ytan man behöver se över. Det är vad som händer där under som man ska granska.

Varningssignaler
Precis som med fukt i källare så är dålig lukt en ordentlig varningssignal. Luktar det instängt och obehagligt så kan det vara tecken på att allt inte står rätt till. Andra saker att vara uppmärksam på är:

 Om kaklet spruckit
Har man vinyltapet får man istället titta efter öppna skarvar och missfärgningar på både golv och vägg. Många silverfiskar kan vara ett tecken.

Badrum från 40-talet är byggda för bad och inte dusch. Det är skillnad på att ligga still i ett badkar och att duscha. Vid duschning får man lätt vatten både på golv och väggar vilket dessa äldre badrum alltså inte är byggda för.

På samma sätt skall man vara uppmärksam om man har ett badrum som helkaklades före slutet av 70-talet. De har ofta ett dåligt fuktskydd bakom kaklet. Före 1980 så gjordes inte badrumsrenoveringarna efter dagens höga krav på fuktskydd och dylikt.

Dags att åtgärda
Låt inte badrummet bli för gammalt. Misstänker du något allvarligt – sluta använd badrummet och kontakta ditt försäkringsbolag eller en besiktningsman. Är badrummet normenligt byggt ska man få ersättning för skador med avdrag för självrisk och avskrivningar. Bevisbördan ligger dock hos försäkringstagaren, d v s du själv.

Bästa åtgärden – förebygg
Gör inte en våtrumsrenovering själv. Använd en auktoriserad firma. Följer man inte normerna och får en skada så får du inte heller någon ersättning från försäkringsbolagen för den.

Följande kan du dock göra för att förbättra miljön i badrummet – och öka dina chanser att slippa fuktproblem i badrummet:

Se över ventilationen
Efter dusch ska det vara torrt i badrummet efter 30 minuter. Ta in frisk luft i ”torra” rum såsom sovrum

och vardagsrum, och låt sedan luften vandra till våtrummen. Man bör också se över valet av ventilation och fläktsystem. Nuförtiden är det till exempel relativt vanligt att sätta in Pax-fläktar. De är bra så länge de är på, men står de still så täcker de istället ytan där det förut var självdrag. Då gör de mer skada än nytta. Har du en Pax-fläkt ska du alltså se till att använda den!

Tänk till så att badrummet går lätt att hålla rent. Det går lika bra att använda plastmatta som kakel – det viktiga är att det görs rätt. Försök att undvika rörgenomföringar i duschdelar. Alla sådana genomföringar är känsliga. Det är också vanligt att det är just i de som skadorna börjar.

Här är de vanligaste felen som orsakar fukt:

 1. Bristfällig våtrumsisolering. Fuktskyddet bakom kakel, golv och vägg är ej tillräckligt tätt.
 2. Golvbrunnar. De kan läcka vid sidan av, i synnerhet gjutjärnsgolvbrunnar från 60-talet. De byggdes ju främst för ett badrum som man badade och inte duschade i.
 3. Rörgenomföringarna.

Vad säger försäkringsbolagen om fukt?

Försäkringsbranschen betalade ut cirka en miljard kronor i ersättning för vattenskador under 1999. Av detta var 30 procent ersättning för skador i våtrum.
Länsförsäkringar och Folksam har tillsammans cirka 10 000 skadeanmälningar per år och betalar ut cirka 170 miljoner per år i ersättning för vattenskador i våtrum.

På 80-talet höjdes självrisken för fuktskador efter att antalet krav ökat dramatiskt efter 70-talsbebyggelsen. I dag ligger självrisken på cirka 4000 kronor. 1987 gjorde försäkringsbranschen en omfattande undersökning om bland annat hur man kan arbeta för att undvika och förebygga fuktskador. Det ledde till bättre badkar och vvs-utrustning och att man satte upp branschregler för exempelvis kakel och klinker. Nu ska en mer detaljrik uppföljning av det göras för att utveckla det ytterligare. Kanske får det till följd att ännu bättre produkter och byggnadsmaterial kommer ut på marknaden.

Text hämtad från www.ellstorp.com

Fukt