Kallelse Extra Stämma

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 16 december 2020 kl. 17.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Avslutande

Extra Stämman & Covid-19

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under Corona pandemin. Lagen gör det möjligt för föreningar att

poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta

Styrelsen har beslutat om att poströstning kan användas vid stämman så vi uppmana våra medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen.

Detta för att så få som möjligt ska vara på plats i stämmolokalen. Om medlemmar ändå kommer till lokalen får styrelsen besluta om det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och som inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om ni önskar att komma till stämmolokal, önskar styrelsen att du anmäler det till styrelsen senast tisdag 15 december 2020 och att ni enbart kommer en person från lägenheten, så vi kan anpassa stämman till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Postrostningsformular ni ska använda om ni önskar att poströsta kommer delas ut senast den 9 december 2020.

Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 senast tisdag 15 december 2020.

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan är fysiskt närvarande vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.

Har du frågor till detta, årsredovisningen eller annat kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller 0725-26 23 21.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Extra Stämman Covid-19

Extra Kallese 2020

 

Lämna ett svar