Kallelse – härmed kallas medlemmarna i BRF Hjälmaren till föreningsstämma den 30 juni 2024 kl10.00, samling uteplatsen

Årsredovisning finner ni under Dokument 

DAGORDNING 

  1. Öppnande 

  2. Godkännande av dagordningen 

  3. Val av stämmoordförande 

  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

  5. Val av två justerare tillika rösträknare 

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

  7. Fastställande av röstlängd 

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

  9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

18. Avslutande 

EFTER STÄMMAN HAR VI KORT INFO.MÖTE OM PLANERNA FÖR 2024/25 

Lämna ett svar