Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Ibland kan/vill man inte själv bo i den lägenhet man äger och då kan det gå att hyra ut den i andra hand. Detta måste godkännas av styrelsen enligt stadgarna:

47 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

 

Vad menas då med skäl för uthyrning?

  • Att studera/arbeta utomlands är giltigt skäl. Man ska dock ha för avsikt att återvända till lägenheten.
  • Att hyra ut i väntan på högre priser är ok under en begränsad tid. Vi godkänner uthyrning under 1 år.
  • Styrelsen har också godkänt att föräldrar äger en lägenhet som deras barn sedan hyr i andra hand. Det är då föräldrarna som är medlemmar i föreningen.

Inneboende kan man skaffa utan styrelsens godkännande. Då har medlemmen fortfarnde tillgång till lägenheten och bor där samtidigt med den inneboende. Det är inte samma sak som andrahandsuthyrning.

Enligt §49 i stadgarna kan en medlem uteslutas om lägenheten hyrs ut i andra hand utan styrelsens samtycke. Tänk också på att det är den som är medlem som är ansvarig för andrahandshyresgästens eventuella misskötsel av lägenheten.

Föreningen tar ut en avgift på 10% gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andrahand.

§9 i stadgarna säger att en avgift kan tas ut vid uthyrning i andra hand: ”Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.”