God fortsättning!

Hej alla medlemmar i Brf Hjälmaren!
Vi i styrelsen skulle vilja börja med att önska er en riktigt God jul och Gott nytt år.


Vi vill även tacka er som deltog vid medlemsmötet senast den 6 december, vi hoppas att få se er och mång fler på framtida möten så att vi ska kunna göra vår brf så öppen och hjärtlig som möjligt.
För er som inte hade möjlighet att närvara på mötet diskuterades den avgiftshöjning som genomförts, och underlaget för vårt beslut. Vi presenterade även det budgetförslag för 2024 som tagits fram av våra ekonomiska förvaltare.
Ni är säkert bekanta med vad som råder i vår omvärld och hur vi påverkas av inflation och stigande räntor. I korta drag är det tre stora poster som skapar ökade kostnader för föreningen:
 Ökade energikostnader
 Ökade priser hos samtliga leverantörer
 Kraftigt ökade räntekostnader med lån på ca 17 milj. vars bindningstid löper ut och ska omförhandlas till sommaren 2024


Efter mötet fick vi lite hemläxa att revidera budgetförslaget och den nya versionen kommer i mellandagarna läggas upp på hemsidan under fliken dokument. Till våren bjuder vi in er igen och ser fram emot att få fortsätta vårt arbete tillsammans med er för att vi ska kunna bygga både bättre grannsämja och ekonomi.
Under sista kvartalet i år har vi haft stort fokus på OVK och vill även här tacka er för att ni har varit fantastiska att samarbeta med. Gällande uppföljning kommer berörda medlemmar/hushåll få ytterligare information i januari.


Parallellt med OVK-informationen har vi bett er om att skicka in information om era persienner. Kom ihåg att slutdatum för detta är den 31 december. Efter det kommer vi att sammanställa informationen och hitta rätt leverantör under våren för att utföra arbetet.
Tack för ert fortsatta förtroende. Hjärtliga hälsningar från styrelsen

Information om kommande OVK

Bäste boende i Brf Hjälmaren
Brf Hjälmaren kommer att ta hjälp av OVK-center och OVK-besiktningsman Sebastian Oliwers för att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten.

När utförs OVK?
OVK kommer att ske i din bostad någon gång enligt nedan angivet datum och tid:

Måndag 2023-12-11 till Tisdagen 2023-12-12 kl 08:00 – 17:00

Hur ger jag tillträde till bostaden?
Kan du inte vara hemma under hela den aviserade tiden kan du lämna en extranyckel enligt nedan alternativ:

 1. Extranyckel lämnas till OVK-besiktningsmannen som arrangerar en nyckelinsamling utanför port på Dalslandsgatan 6:2 mellan kl 07:40 och kl 08:00 samma dag som OVK ska utföras. Du kommer att få fylla i dina namn- och adressuppgifter i en lista samt få en säkerhetsnyckelbricka fäst på din extranyckel. Säkerhetsnyckelbrickan är registrerad hos polisen och hanteras med korsreferenssystem som säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på extranycklarna. Extranycklarna återlämnas i din brevlåda i ett omärkt kuvert när uppdraget är slutfört.
 2. Om du vill lämna Extranyckel innan den 2023-12-01 lämnas den i ett märkt kuvert med ditt namn och tvåsiffrigt lägenhetsnummer. Den kan lämnas i brevlådan som finns på Dalslandsgatan 6:2, på bottenplan.
 3. Har du inte möjlighet att lämna in nyckeln innan den första december eller på OVK dagen så vänligen hör av dig till styrelsen@brfhjälmaren.se eller telefonnummer 072 526 23 21

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Brf Hjälmaren styrelsen@brfhjälmaren.se eller telefonnummer 072 526 23 21

Vad bör jag tänka på som boende?
Detta besök ingår i det arbetet som Brf Hjälmaren har beställt, efterkommande besök kostar extra. Så det är viktigt att du ger OVK-besiktningsmannen tillträde till din bostad personligen eller via extranyckel. Vänligen plocka bort föremål som är i vägen för ventiler i tak och vägg.

OBS! Den extra avgiften som uppkommer om arbetet inte kan utföras debiteras till dig som boende och är inte något som föreningen står för.

 • Till dig som stannar hemma: det är tyvärr inte möjligt att säga exakt tid för OVK i din bostad. Behöver du lämna bostaden även för ett kort ärende är det säkrast att lämna in en extranyckel.
 • Till dig som lämnar extranyckel: vänligen rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar och var i tid till nyckelinsamlingen. För att arbetet ska hinnas med är det viktigt att OVK börjar på utsatt tid. Extranycklar kan inte tas emot i efterhand.

Vad är OVK?
OVK är en funktionskontroll som enligt lag ska göras regelbundet i byggnader där människor vistas ofta. Syftet är att visa att ventilationssystemen fungerar. OVK görs av en certifierad kontrollant. Vidare instruktioner finner ni på hemsidan www.brfhjalmaren.se

Vi ser fram emot ett gott samarbete!
Vänliga hälsningar från OVK-center

Information styrelsemöte 21/9

Vad har utförts

 • Företaget Vyn har kontrollerat takpannorna och de var i gott skick.

Vad är på gång

 • Plan för att se över boendes vinds- och källarförråd är påbörjad
 • Nytt besök av OCAB är planerat under v.40, eventuellt t.o.m. v.41
 • Container är bokad till 21-22 oktober
 • Höststädning är planerad

Nya styrelsen

Styrelsen
Ordförande:
Firmatecknare:
Carlos Kilerström 
Joakim Ejwertz Karlsson
Ledamöter: Eva Dalgart 
Lotta Helin 
Ylberta Milnaku 
David Nordkvist 
Caroline Pettersson
Suppleanter:
Fredrik Nytorpe 
Björn Olsson 
Marie Roos 
Lekmannarevisor:Bengt Samuelsson 
Valberedning:Hugo Lidmark 

  

   

Dags för stämma!

Ändrat datum och klockslag

Det är dags för stämma i vår bostadsrättsförening. Alla medlemmar är välkomna att medverka och det är mycket viktigt att så många som möjligt kommer. Det är tuffa tider för alla bostadsrättföreningar i Sverige och vi är inget undantag.

Vi ses på gården den 18/6 klockan 17:00.

Årsredovisningen finns här och här

Förändring i styrelsen

Efter en extrastämma som hölls 18/12 har Henrik Hemdrup lämnat styrelsen och Lotta Helin har blivit invald. Protokoll från stämman kommer att läggas upp inom kort

Viktig Info om Trädgården

Markarbete kommer att pågå i trädgården nu i helgen. Vi har hyrt in en grävmaskin och det kommer bli stökigt i hela trädgården och högljudd. Vissa växter/träd som grävs ut kommer att ersättas med nytt senare.

Vi kommer behöva flytta på alla cyklar vid den stora grinden.

Vi har beställt en container som vi ska använda endast för trädgården. Ni får EJ slänga saker i den containern!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Nu får du och din förening 10 000kr rabatt på badrum!

Dags att renovera badrum?

BAUHAUS Badrumsvärld monterar ditt badrum till fast pris. Vi börjar med ett hembesök där vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt badrum. Sedan skissar vi upp ditt badrum och hjälper dig hitta rätt produkter bland vårt enorma badrumssortiment. Efter det kan du luta dig tillbaka, vi tar hand om resten!

Eftersom din bostadsrättförening är företagskund hos oss erbjuder vi dig nu 10 000kr rabatt om du renoverar ditt badrum med BAUHAUS Badrumsvärld i Malmö!

Kontakta Styrelsen för mera info.

Soprummet

Vi har under den senaste tiden upptäckt att det slängs mycket i sophusethh som inte får slängas där.

Därför har vi uppdaterat skyltningen.

En tumregel: passar det inte i ett av kärlen, då ska man inte slänga det där.

CONTAINER

Vi kommer ha en container från den 13:e till den 14:e november.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.

Rensning Av Cyklar

Styrelsen kommer märka upp alla cyklar med ett GULT märkband på styret den 19 september.
Om din cykel ska vara kvar måste du själv ta bort märkbandet senast den 19 oktober.
Märkta cyklar som står kvar efter detta datum kommer att tas bort och förvaras i tre månader.

Detta gäller alla cyklar på gården, i båda cykelrum och i källaren.

Har du frågor om cykelrensningen kan du skicka ett mejl till styrelsen@brfhjalmaren.se

Viktig information


Viktig information

Vid oro för våld och missförhållanden i någon av lägenheterna i Brf Hjälmaren ber vi dig av omtanke att använda de telefonnummer som finns här nedan för att få hjälp i en sådan situation.

Kontakta alltid polisen för att få akut hjälp att avbryta en pågående våldssituation i någon av lägenheterna.

Kontakta socialtjänsten om en vårdnadshavare brister i omvårdnaden av barn och gör en orosanmälan.

Det finns också journummer för dig som söker råd och stöd i de här frågorna.

Det är viktigt att vi som grannar tar hand om varandra och om någon i vår förening utsätts för våld och missförhållanden kan sättet som vi agerar på som medmänniskor rädda liv.

Tillsammans kan vi göra en skillnad.

VID AKUTA SITUATIONER, RING 112

Här är andra viktiga telefonnummer som är bra att känna till:
Polisens orosanmälan, telefon: 11414
Socialjour (om ett barn far illa akut, men ej livshotande), jourtelefon: 040-345678
Socialtjänst Innerstaden, telefon: 040-345441
Kriscentrum Malmö, telefon: 040-349385
Atim kvinno- och tjejjour, telefon: 040-125586
Malmö kvinnojour, telefon: 040-301113
Femcenter kvinnor, telefon: 020-555525
Kvinnojouren Öresund, telefon: 040-125586
Mansjouren Föreningen Malmö, telefon: 040-305512

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 27 Juni 2021 kl. 16.00.
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Årsredovisning 2020 Sign

Valberedning Föreningsstämma 2021

Container

CONTAINER

Vi kommer ha en container från den 8:e till den 9:e maj.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.

Strömavbrott

Vi har ett stor ström avbrott i huset som påverkar internet och tagg systemet till våra porter.
Elektriker är beställt, men vi har just nu ingen tidshorisont på när det är löst

Info om Balkonger

Vi gick under hösten ut med en enkät om byggnationen av balkonger och fick in en del svar med båda ja och nej till önskan om balkongbygge

Styrelsen har i samråd med företaget som skulle utföra uppdraget kommit fram till att vi inte anser att kunna genomföra det nu, då det helt enkelt inte ett finns en tillräckligt stor önskan om balkonger i föreningen. Styrelsen anser därför inte att vi kan gå vidare med det här förslaget.

Hör av dig till Styrelsen om du har funderinger.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Postrostningsformular & Valberedning

Extra Föreningsstämma 2020

Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Valberedningen föreslår Björn Olsson som ledamot för resterande verksamhetsår.

Valberedningen föreslår Oskar Skog som ledamot för resterande verksamhetsår.

Val av revisorer och revisorssuppleant:

Valberedningen föreslår Bengt Samuelsson som fortsatt intern revisor för resterande verksamhetsår.

Val av Valberedning

Valberedningen föreslår ____________som valberedning för resterande verksamhetsår.

Ingen har anmält sitt intresse för detta, då det inte är ett lagkrav att ha en valberedning kommer styrelsen att påtag sig detta jobba fram till nästa stämma.

Valberedningen Brf Hjälmaren

Extra Postrostningsformular

VIGTIG INFORMATION!

Två medlemar har hört av sig att dom är intresserad av att gå med i styrelsen så krisen är över, vi har plats till flera om någon mera är intresserad.

Valberedningen önskar att avgå, så om någon är intresserad av att ta över så hör av er till valberedningen@brfhjalmaren.se.

Poströstformurlar kommer ut till alla efter helgen

 

 

VIGTIG INFORMATION!

Styrelsen

Vi behöver hitta minst en ny ledamot till styrelsen, annars kommer föreningen att hamna i stora problem nu när den en av dom 3 sittande ledamöter flyttar.

Extra stämman kommer att hållas den 16 december.

Att vara med i en styrelse är en utmärkt merit i arbetslivet, en möjlighet att lära sig nya kunskaper inom en rad olika områden. Du kommer att få jobba tillsammans med tre väldigt glada och trevliga ledamöter som sitter i styrelsen.

Du som är intresserad, kontakta valberedningen på e-post valberedningen@brfhjalmaren.se

Mvh Valberedningen & Styrelsen

 

Valberedningen Extra 2020

Kallelse Extra Stämma

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 16 december 2020 kl. 17.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Avslutande

Extra Stämman & Covid-19

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under Corona pandemin. Lagen gör det möjligt för föreningar att

poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta

Styrelsen har beslutat om att poströstning kan användas vid stämman så vi uppmana våra medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen.

Detta för att så få som möjligt ska vara på plats i stämmolokalen. Om medlemmar ändå kommer till lokalen får styrelsen besluta om det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och som inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om ni önskar att komma till stämmolokal, önskar styrelsen att du anmäler det till styrelsen senast tisdag 15 december 2020 och att ni enbart kommer en person från lägenheten, så vi kan anpassa stämman till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Postrostningsformular ni ska använda om ni önskar att poströsta kommer delas ut senast den 9 december 2020.

Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 senast tisdag 15 december 2020.

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan är fysiskt närvarande vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.

Har du frågor till detta, årsredovisningen eller annat kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller 0725-26 23 21.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Extra Stämman Covid-19

Extra Kallese 2020

 

Ledamöter till styrelsen

 

Vill du vara del av en gemenskap och lära känna nya grannar?

Vill du vara med och påverka vår förening och ha större insyn i och inflytande i föreningen vi bor i?

Vi behöver hitta snarast en (eller två) nya ledamöter till styrelsen. Extra stämman kommer att hållas i början av december.

 

Att vara med i en styrelse är en utmärkt merit i arbetslivet, en möjlighet att lära sig nya kunskaper inom en rad olika områden. Du kommer att få jobba tillsammans med tre väldigt glada och trevliga ledamöter som sitter i styrelsen.

 

Du som är intresserad, kontakta valberedningen på e-post valberedningen@brfhjalmaren.se

 

 

Mvh Natasa Giouftsis/valberedningen

 

Information Om Möjlighet Att Bygga Balkong & Uteplats

Information Om Möjlighet Att Bygga Balkong & Uteplats

Under lång tid har det diskuterats balkongbygge av medlemmar i föreningen. Styrelsen har därför undersökt möjligheten att bygga balkonger i föreningen.

Vi har haft kontakt med AltanDK, de har stor erfarenhet att bygga balkonger på fastigheter liknande vår. Men vi kommer givetvis att ta in flera offerten från andra företag om intresse för Balkonger finns.

Just nu önskar styrelsen en bekräftelse på hur många som är intresserat av att få en balkong/uteplats. Så vi önskar att ni svara vid att fylla i den enkät som är med i detta brev, eller via mejl bekräfta om ni är intresserat eller ej.

Förslag Att Ta Ställning till

Alla balkonger kommer byggas från sovrummet och mot gården. Där finns tyvärr ett antal lägenheter vart det inte är möjlighet för att balkong, styrelsen kommer att kontakta er direkt om detta, vissa av dessa lägenheter har möjlighet för att få en frank balkong eller uteplats istället, eller balkong mot basketplanen/park.

Om vi vill gå vidare så behöver vi ha stämmobeslut. Styrelsen föreslår att en extra föreningsstämman hålls. På stämman kommer en omröstning att genomföras. Då eventuellt byggande av balkonger kommer att påverka fastighetens utformning krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna på stämman) för ett giltigt beslut. Varje lägenhet har en röst och det går bra att ge fullmakt till annan medlem att rösta i ens ställe.

EN röst FÖR innebär att du som medlem accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.
EN röst EMOT innebär att du som medlem inte accepterar förslagen ovan, oavsett om du själv vill eller kan bygga balkong.

Ingen förbinder sig att bygga balkong i samband med denna extrastämma. Föreningen kan ge styrelsen uppdraget att ansöka om bygglov för balkonger. Förutsättning är att kostnader förknippade med balkongbygget betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong.

Ta ställning till dessa förslag och vid extrastämman rösta för eller emot (alternativt via ombud)

Informationsmöte med det företag som ska bygga dom hålls i så fall i samband med extrastämman. Beslut tas om huruvida styrelsen ska ges uppdraget att via en entreprenör inleda bygglovsprocessen, att balkongprojektet drivs vidare enligt utskickat beslutsunderlag.

Styrelsen ger därefter vald balkongentreprenör uppdraget att driva bygglovsansökning.
Fastigheten mäts, dokumenteras och bygghandlingar upprättas av företages arkitekter i samråd med styrelsen.
Efter beviljat bygglov görs detaljerad utförandebeskrivning per lägenhet. Samtliga aktuella lägenheter besöks och mäts, tillval och önskemål noteras. Kostnader och utförande för varje lägenhet sammanställs och redovisas.

Ekonomi

Balkonger ska betalas av de medlemmar som väljer att bygga balkong och ska inte belasta föreningens ekonomi. Det är föreningen som beställare av balkongerna som är betalningsansvariga, men hela kostnaden för varje balkong tas in av medlemmar som bygger balkong innan bygget påbörjas.

Priset från AltanDK, baserat på ca 35 balkonger, är på 137 000:- inkl moms per balkong. Vi har nu inget pris på uteplats men att få en fransk balkong kommer kosta runt 65 000:- inkl moms.

Vi har frågat flera markläror som värdera att en balkong kan höja priset med upp till 200.000 kr på lägenheten.

Ingen balkong på bottomvåningen men uteplatser eller fransk balkong.

Föreningen kommer att äga och ha underhållsansvar på balkongerna och uteplatser.

En fond inrättas för att säkerställa att kostnader för framtida underhåll endast belastar de medlemmar som har balkong eller uteplats.

Från våra stadgar:

8 § Årsavgiftens beräkning: För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %.

Insättning till balkongfonden görs i samband med betalning av månadsavgiften.

Beräknat på 2020 blir avgiften som max kr 946 om året (78,83 kr i månaden).

Beräknat på 2021 blir avgiften som max kr 952 om året (79,33 kr i månaden).

Processens Gång Om Vi Vill Bygga Balkonger

 1. Beslut om balkong & uteplats röstat fram på stämman.
 2. Avtal tecknas mellan förening och medlem som bygger balkong, varvid hela kostnaden för balkongen betalas in till föreningen. Detta för att utesluta risker med utebliven betalning från medlem i ett senare skede, då det är föreningen som beställare som blir betalningsskyldig.
 3. Entreprenadkontrakt tecknas mellan förening och entreprenören om att bygga balkongerna. Tidplan för byggstart och färdigställande fastställs.
  Byggnation påbörjas i regel 6 till 8 månader efter att avtal tecknats. Byggtiden är ca 12–16 (3-4 dagar per balkong) veckor varav majoriteten av arbetet sker utifrån.
 4. Efter avslutad byggnation anlitar föreningen en besiktningsman för slutbesiktning av balkongerna.
 5. Entreprenören rättar till eventuella framkomna anmärkningar från besiktningen och först därefter slutfaktureras förening.
 6. Ägandet av balkongerna övergår från medlem till bostadsrättsföreningen.

Balkong Intresseenkät

Balkong Information

Frågor och svar från vår instagram

brfhjalmaren Viktig information om balkonger och fukt. Delas ut till alla nu i helgen

Hur görs med andelstal för de lägenheter som får uteplats ? De borde rimligen justeras för de lägenheter som bygger uteplats? Altetnativt en tilläggsupplåtelse. De som bygger balkong ska sjävklart betala mer i byggnad, för en balkong kostar mer att bygga, En uteplats blir billigare för bostadarättshavaren men en privat uteplats tar ju även en stor yta av gemensamma innergården, vilket innebär mindre yta för övriga bostadsrättsinnehavare. Det är alltså både billigare med uteplats, samt man ”tar” nyttjandeyta till sin privat yta från den gemensamma ytan (och värdet på lägenheten stiger därmed rejält) . Detta kan vara en god ide att se över. I övrigt en mycket bra idé med balkong/uteplats.

Eller med andra ord. Ssmka bostadsrättshavarna med uteplats ta över föreningens mark mot en marknadsmässig ersättning så att uteplatsen blir upplåten med bostadsrätten, eller ska de bostadsrättshavare som har uteplats hyra marken av föreningen, eller ändras andelstalen till att innefatta uteplatsen?

@chroinoir Dessutom blir kvarvarande yta på gården väldigt liten om det är så att alla på nedre botten väljer att anlägga en uteplats

@lottahelin1 Det saknas en del för att medlemmarna ska kunna ta beslut. Hur stora ska uteplatserna isåfall vara? Hur kompenseras övriga för att förlora såpass mycket av gemensamt utrymme osv. Jag tycker iden är jättbra med balkong och uteplats, klart folk ska få det om de vill, men det behöver ses över närmare vad som ska gälla gällande uteplatserna. Det blev gnissel i någon annan förening om just uteplatser. Där justerade de andelstalen för det skulle bli mer rättvist.

Just nu kan vi inte svara på alla tekniska och -juridiska frågor, innan vi lägger pengar på det måste vi veta om intresset finns.
Där av denna interressaenkät
Men ska försöka svara på dessa frågor ut från vad vi vet nu.
Angående uteplats: nu har vi bara priset på håltagning till dörren och inte änläggning av resten, så lite tidigt att prata om prisskillnaden.
Inget har nämnts om storleken på uteplatsen, vilket vi kanske skulle ha varit mera specifik på. Men som blir samma storlek som som en balkong.
Andelstal ändras inte på varken för de som skaffar balkong, uteplats eller inget. Man kan inte bara ändra andelstal endast för de som har en uteplats. Istället finns balkongfondsavgift för betalningen för underhållet. Det är det som gäller om du läser våra stadgar och därför inte aktuellt att ändra andelstalet!
Anledning till uteplatser är dels önskemål från boende efter att Malmö stad har avvisat balkonger på första våningen. Hade boenden på första våningen fått balkong på första våningen så hade ändå tagit samma utrymme!
Styrelsen har dock svårt vid att föreställa sig att någon i huset skulle vilja bygga en balkong och samtidigt rösta emot att grannarna på första våningen kan få en uteplats.
Man får tänka ”Ja trädgården blir lite mindre. Men min balkong kommer att skymma för de som bor under mig”.
Säger man nej till detta finns där även en större möjlighet till att de på första våningen motsätter sig att det skall byggas balkonger överhuvudtaget.
Detta är tilltänkt som en förbättring för alla och inte bara dom som kan få en balkong!
Dessa frågor och svar kommer läggas på hemsidan så även dom utan Instagram kan följa med.

@brfhjalmaren Har inte sagt något emot uteplatser alls. Tvärtom är det klart de som kan få ska få. Jag frågade efter tydliggörande kring dem. Särskilt då detta blivit ett problem och frågeställning kring gemensamma ytorna i andra föreningar. Det kan ju vara en god ide se över det innan för att undvika just sådant.

Du kan vara helt lung styrelsen har som alltid kolla på det. Just nu behöver vi ett svar på hur många som är intresserade så vi kan gå vidare med det om där finns interasse för balkonger och uteplats. Det är allt du ska ta ställning till just nu. Sen när vi har all information kan vi ha en diskussion utifrån det istället för att gissa på vad som händer och vad man tror händer, blir inte bra.

Jag är helt emot uteplatser på gården för det försämrar för alla andra. Jag är inte intresserad av någon balkong heller.

Fukt

Viktig Information

Vi har det senaste året haft 2 stora fuktskador i huset, detta brev är speciellt viktigt för dig med ett gammalt badrum.

Du som boende är skyldig att underhålla din golvbrunn i badrummet så att vattnet kan rinna ut som det ska. Detta innebär man regelbundet bör kontrollera sin avloppsbrunn och rensa den vid behov. Annars kan det bli vattenskador både i den egna lägenheten men också för lägenheterna under. Om du har en gammal brunn är det hög tid att byta ut den.

Har du nersänkt/under-tak i ditt badrum är det viktigt att du kontrollera det original taket för tecken på skada.

Vid minsta misstanke av vattenskada, ta då kontakt med styrelsen omedelbart för besiktning. Du kan som bostadsrättshavare bli skyldig att betala skadestånd till förening annars.

Du kan här läsa lite mera om vad du ska tänka på. Har du frågor till detta kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Fuktskador i våtutrymmen

Studier visar att badrum har en genomsnittlig livslängd på ungefär 20 år. Det gäller även om badrummet är helkaklat – för det är inte ytan man behöver se över. Det är vad som händer där under som man ska granska.

Varningssignaler
Precis som med fukt i källare så är dålig lukt en ordentlig varningssignal. Luktar det instängt och obehagligt så kan det vara tecken på att allt inte står rätt till. Andra saker att vara uppmärksam på är:

 Om kaklet spruckit
Har man vinyltapet får man istället titta efter öppna skarvar och missfärgningar på både golv och vägg. Många silverfiskar kan vara ett tecken.

Badrum från 40-talet är byggda för bad och inte dusch. Det är skillnad på att ligga still i ett badkar och att duscha. Vid duschning får man lätt vatten både på golv och väggar vilket dessa äldre badrum alltså inte är byggda för.

På samma sätt skall man vara uppmärksam om man har ett badrum som helkaklades före slutet av 70-talet. De har ofta ett dåligt fuktskydd bakom kaklet. Före 1980 så gjordes inte badrumsrenoveringarna efter dagens höga krav på fuktskydd och dylikt.

Dags att åtgärda
Låt inte badrummet bli för gammalt. Misstänker du något allvarligt – sluta använd badrummet och kontakta ditt försäkringsbolag eller en besiktningsman. Är badrummet normenligt byggt ska man få ersättning för skador med avdrag för självrisk och avskrivningar. Bevisbördan ligger dock hos försäkringstagaren, d v s du själv.

Bästa åtgärden – förebygg
Gör inte en våtrumsrenovering själv. Använd en auktoriserad firma. Följer man inte normerna och får en skada så får du inte heller någon ersättning från försäkringsbolagen för den.

Följande kan du dock göra för att förbättra miljön i badrummet – och öka dina chanser att slippa fuktproblem i badrummet:

Se över ventilationen
Efter dusch ska det vara torrt i badrummet efter 30 minuter. Ta in frisk luft i ”torra” rum såsom sovrum

och vardagsrum, och låt sedan luften vandra till våtrummen. Man bör också se över valet av ventilation och fläktsystem. Nuförtiden är det till exempel relativt vanligt att sätta in Pax-fläktar. De är bra så länge de är på, men står de still så täcker de istället ytan där det förut var självdrag. Då gör de mer skada än nytta. Har du en Pax-fläkt ska du alltså se till att använda den!

Tänk till så att badrummet går lätt att hålla rent. Det går lika bra att använda plastmatta som kakel – det viktiga är att det görs rätt. Försök att undvika rörgenomföringar i duschdelar. Alla sådana genomföringar är känsliga. Det är också vanligt att det är just i de som skadorna börjar.

Här är de vanligaste felen som orsakar fukt:

 1. Bristfällig våtrumsisolering. Fuktskyddet bakom kakel, golv och vägg är ej tillräckligt tätt.
 2. Golvbrunnar. De kan läcka vid sidan av, i synnerhet gjutjärnsgolvbrunnar från 60-talet. De byggdes ju främst för ett badrum som man badade och inte duschade i.
 3. Rörgenomföringarna.

Vad säger försäkringsbolagen om fukt?

Försäkringsbranschen betalade ut cirka en miljard kronor i ersättning för vattenskador under 1999. Av detta var 30 procent ersättning för skador i våtrum.
Länsförsäkringar och Folksam har tillsammans cirka 10 000 skadeanmälningar per år och betalar ut cirka 170 miljoner per år i ersättning för vattenskador i våtrum.

På 80-talet höjdes självrisken för fuktskador efter att antalet krav ökat dramatiskt efter 70-talsbebyggelsen. I dag ligger självrisken på cirka 4000 kronor. 1987 gjorde försäkringsbranschen en omfattande undersökning om bland annat hur man kan arbeta för att undvika och förebygga fuktskador. Det ledde till bättre badkar och vvs-utrustning och att man satte upp branschregler för exempelvis kakel och klinker. Nu ska en mer detaljrik uppföljning av det göras för att utveckla det ytterligare. Kanske får det till följd att ännu bättre produkter och byggnadsmaterial kommer ut på marknaden.

Text hämtad från www.ellstorp.com

Fukt

 

Poströsta

Du kan fortfarande poströsta till stämman.
Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 innan 16,00 idag.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta istället för att gå på stämman.

Ta ansvar – visa hänsyn!

Postrostningsformular

Stämman & Covid-19

Stämman & Covid-19

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under Corona pandemin. Lagen gör det möjligt för föreningar att
poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta

Styrelsen har beslutat om att poströstning kan användas vid stämman så vi uppmana våra medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen.
Detta för att så få som möjligt ska vara på plats i stämmolokalen. Om medlemmar ändå kommer till lokalen får styrelsen besluta om det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och som inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Om ni önskar att komma till stämmolokal, önskar styrelsen att du anmäler det till styrelsen senast lördag 27 juni 2020 och att ni enbart kommer en person från lägenheten, så vi kan anpassa stämman till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi har bifogat ett Postrostningsformular ni ska använda om ni önskar att poströsta.

Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 senast lördag 27 juni 2020.

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan är fysiskt närvarande vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.
Har du frågor till detta, årsredovisningen eller annat kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller 0725-26 23 21.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 28 juni 2020 kl. 16.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Årsredovisning 2019 Signerad

Kallese 2020
Postrostningsformular
Stämman Covid-19

Valberedningen

BRF HJÄLMAREN
Malmös bästa bostadsrättsförening sedan 1937

Vill du vara del av en gemenskap och lära känna nya grannar?

Vill du vara med och påverka vår förening och ha större insyn i och inflytande i föreningen vi bor i?

Snart är det dags för Brf Hjälmarens årsstämma och vill du vara med i styrelsen?
Då är DU varmt välkommen att kontakta valberedningen!
För att vara med i styrelsen behöver du vara medlem i Brf Hjälmaren.

Har du erfarenheter från andra styrelser så är det givetvis positivt, men även du som är oerfaren men vill lära dig är välkommen!

Att vara med i en styrelse är en utmärkt merit i arbetslivet, en möjlighet att lära sig nya kunskaper inom en rad olika områden samt växa som människa. Du kommer att få jobba tillsammans med tre väldigt glada och trevliga ledamöter som sitter i styrelsen.

Du som är intresserad, kontakta valberedningen på e-post valberedningen@brfhjalmaren.se

Mvh Natasa Giouftsis/valberedningen

Container

CONTAINER

Vi kommer ha en container från den 25:e till den 26:e april.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha

Covid-19


Hej medlemmar. Det har blivit mycket diskussioner om Coronavirus/Covid-19 på nyheter. Det bästa vi kan göra är att vara försiktiga och sköta hygienen samt inte vara bland folk om inte nödvändigt.

Ni som är äldre/eller har låg immunförsvar/känner oro för viruset. Kan kontakta oss, som erbjuder att hjälpa er som vill handla mat och leverera det till er isåfall.

Mvh Styrelsen

Snabbare hastighet på internet

Snabbare hastighet på internet.

Ownit har uppgraderat vår 100 Mbps hastighet till 700-1000 Mbps.

Om du inte känner att ditt internet har blivit snabbare, kan du mäta på http://www.bredbandskollen.se/.

Om du inte får den höga hastigheten, kan det bero på detta:

 • Din dator är för gammal.
 • Din router klara inte av 700-1000 Mbps
 • Dina kablar är för gamla, ska vara cat6.

Om du behöver hjälp kan du kontakta Ownit kundservice på 08 – 525 07 300

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Vill du vara med i styrelsen och engagera dig i vår förening?

Två av dom invalda ledamöter har av personliga orsaker valt att avgå från styrelsen, vi behöver därför rösta in minst en ny ledamot till styrelsen, då man måste vara minst tre ledamöter.

Valberedningen föreslår Tobias Axell som ledamot.

Ni som inte kan närvara på extrastämman kan via hemsidan fylla i en fullmakt för att rösta. Lämna det sen i styrelsens brevlåda (trapphus 6:2).
Fullmakt Stämman

Styrelsen är en viktig pusselbit i det goda boende som föreningen erbjuder – ta möjligheten att påverka ditt boende och dess omgivning.

Vill du gå med i styrelsen eller har frågor om vad det innebär kontaktar du Natasa i valberedningen på valberedningen@brfhjalmaren.se

Du kan också kontakta styrelsen på Styrelsen@brfhjalmaren.se
eller telefon: 0725-26 23 21.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen & Valberedningen

Kallelse Extra Stämma 2019

Malmö d. 2019.11.12.

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 27 november 2019 kl. 18.30.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Avslutande

Aviavgift

Malmö d. 2019.11.09.

Aviavgift för medlemmar med pappersfaktura.

Föreningen kommer införa en avgift på 25,00 kr för pappersfaktura från 1 december 2019.

För att slippa betala avgiften så kan ni ansluta er till autogiro, e-faktura eller faktura via mejl innan 30/11-2019.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att ansluta er, så kan ni kontakta er bank, Delagott Syd eller styrelsen.

Föreningen har Handelsbanken.

Uppgifter för att kunna ansluta er finner ni här nedan:

Bankgiro nr 809-1209
Bankkonto nr 50 379 402 Clearing nr 6768 Bank Handelsbanken
Autogiro kan registreras (Brf, bostadsrättsföreningen Hjälmaren)
E-faktura kan registreras (Brf, bostadsrättsföreningen Hjälmaren)

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Avgång från styrelsen

Vi i styrelsen vill härmed tacka vår avgående styrelseledamot Marina för den tid som hon har suttit i styrelsen. Tack för din insats för vår förening.

Vaktmästare & Städning

Vi byter vaktmästare från Veteranpoolen till Hagtorn Fastighetsservice den 1 oktober. Orsaken till detta var ett missnöje med kvalitén av det utförde arbetet.

I det nya avtalet ingår att vaktmästaren kan även göra enkla reparationer i enskildas lägenheter som varje medlem kan få hjälp med för egen räkning. Mer information följer.

Föreningsstämma Kallelse 2019

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 16 juni 2019 kl. 16.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Kallese 2019

Renovering av Tvättstugorna

Vi kommer från den 20/5-2019 till den 23/6-2019 att renovera tvättstugan på Nobelvägen, under denna period går det enbart att använde tvättstugan på Dalslandsgatan.

Vi kommer från den 24/6-2019 till den 28/7-2019 att renovera tvättstugan på Dalslandsgatan, under denna period går det enbart att använde tvättstugan på Nobelvägen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Container

Vi kommer ha en container från den 11:e till den 13:e maj.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.

Spaet är ur funktion

Det går inte att starta, vilket innebär vattnet ej kan cirkulera och vattnet blir dåligt.
Då det inte är säkringen det är fel på och felsökning måste göras samt spaet måste tömmas och saneras igen, så är spaet stängt tills vidare.

Mvh

Styrelsen

Sortera ditt avfall – Info från VA Syd

Hur sorterar du aluminiumfolie, plastpåsar, kuvert eller post-it lappar? När du sorterar ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Det kan även vara ett sätt att sänka dina egna avfallskostnader.

Alla ska sortera

Vi, alltså hushållen, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna dessa till de insamlingssystem som finns. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering av exempelvis plast, glas och metall. Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor är det Sysavs återvinningscentraler eller FTIs återvinningsstationer som gäller. FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och är de som ansvarar för de många mindre återvinningsstationer som finns runt om i städerna.

Sortera ut matavfall

VA SYD tar hand om rest-, trädgårds- och matavfall i Burlöv och Malmö. Det är enkelt att sortera matavfall och samtidigt gör du en insats för miljön. Matavfall kan nämligen omvandlas till biogas och biogödsel.

När man sorterar noggrant får man mindre restavfall. Kanske behövs då bara ett mindre kärl med tömning varannan vecka? Det innebär en mindre kostnad för dig.

Ansvar för avfall

Hushållen: Ansvarar för att källsortera och lämna sorterat avfall till befintliga insamlingssystem

Sysav: Ansvarar för de stora återvinningscentralerna, och tar emot det hushållsavfall som VA SYD samlar in

FTI: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Ansvarar för de mindre återvinningsstationerna där du kan lämna utsorterade förpackningar

VA SYD: Ansvarar för att hämta hushållsavfall i Malmö och Burlöv och lämna det till Sysav

Broschyrer

Här hittar du vår utförliga guide om källsortering Sorteringsbroschyr

Avi för Februari & Mars 2019

Har fått besked från Delagott och Handelsbanken idag.
Autogiro kommer att dras, e-faktura ska finnas i Internetbanken
hos varje boende som har valt det och e-mail faktura bör vara framme
hos mottagarna.

Dom som inte vald något av dessa får avier i brevlådan i slutet av veckan.

Något problem kontakta Delagott på forvaltning.brf@d-syd.se eller styrelsen

Avi för Januari 2019 & Förvaltar info

Så är avi för januari 2019 utdelat, samt denna info från Delagott

Ny förvaltning

Vi är glada över att ha fått förtroendet att förvalta er fina bostadsrättsförening.

Betalning ska ske direkt till brf Hjälmaren för årsavgifter, månadsavgifter, mm,
Bankgiro nr 809-1209
Bankkonto nr 50 379 402 Clearing nr 6768 Bank Handelsbanken
Autogiro ka n registreras ( Brf, bostadsrättsföreningen HjäImaren)
E-faktura kan registreras ( Brf, bostadsrättsföreningen HjäImaren)

E-mail faktura används för nästa avi för de som har registrerat e-postadress om inte autogiro eller e-faktura har valts.

För ekonomisk förvaltning anlitar bostadsrättsföreningen Hjälmaren, D-Syd Bostadsrättsförvaltning från och med 1 januari 2019.

Våra kontaktuppgifter är:
forvaltning. brf@d-syd.se
D-Syd
Box 70
236 22 Höllviken
0706 – 456904
Grimsbygatan 30, Malmö

Jag är kundansvarig och ni kan nå mig på henning.holmberg@d-syd.se
eller telefonnummer 0706 – 456 904.

För frågor om avier och betalningar kontakta oss på forvaltning.brf@d-syd.se

Information byte av förvaltare

Information byte av förvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltning går den 1/1 – 2019 över till Delagott Förvaltning.

Vi lämnar därmed vid årsskiftet HSB, då vårt avtal för ekonomisk förvaltning med dem löper ut.

Varför vi sett ut de nye förvaltare är att de tillhandahåller samma tjänster, men med dom nya avtalet kommer föreningen spara över 100 000 kr per år.

Vi har även tagit i beaktning en längre tids missnöje med den projektledning föreningen inköpte i samband med renoveringen, samt en dålig uppföljning av den efter att HSB sa upp projektledaren.

Det har även framkommit att HSB under stora delar av 2018, har fakturerat föreningen för vaktmästarjobb de inte har utfört, eller utfört bristfälligt. Vi har därför kommit överens med HSB om att vi även lämnar den tekniska förvaltningen 5 månader tidigare än kontraktet för teknisk förvaltning löper ut, samt att de återbetalar 16 755 kr till föreningen.

Den tekniska förvaltningen (vaktmästare och städning) tas över utav Veteranpoolen. Fastighetsjouren flyttas till ett bolag som ännu inte har bestämts då vi ser över offerter ännu.

Mera information om detta kommer.

Vi bifogar Välkomstbrev från Delagott.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Att göra lista:

 • Ni som är mer än en ägare av lägenheten måsta informera oss om vem som ska stå på avi till

månadsavgiften.  Gör ni inget val kommer avi till den som står först i lägenhetsregistret, bor inte båda i lägenheten står den som bor i lägenheten först. Svara senast den 2018-11-04.

 

 • Meddela oss om ni önskar månadsavgift avi som brev eller på mail, gör ni inget val kommer de som brev. Svara senast den 2018-11-04.

 

 • Ändra autogiro eller e-fakturabetalningen av månadsavgiften till Delagott.

Information byte av förvaltare

Välkomstbrev Delagott

Halloweenfest

Halloweenfest

Fredag 2 november

18.00 – ?

 Leta fram din Halloween kostym ur garderoben  

Vi tänker ha en gemensam Halloweenfest i uterummet
( med terrassvärmarna igång såklart)

 Det bjudes på giftig välkomstdrink, godis och lite annat, samt kommer nog några korvar att hitta till grillen

Du kan självklart ta med vad du vill äta, om du vill ha mer ”riktig mat” än korv med bröd 🙂

Passa på att träffa några i styrelsen, lär känna en ny granne, skräm en annan granne, eller ät för många lakritsdöskallar.

Strömavbrott

E.on har problem med strömmen i Malmö, felsökning pågår just nu.

Felet är inte hos oss.

Strömmen försvann i morse och delvis nu på eftermiddagen.

Cykelloppis

LÖRDAGEN DEN 6:e OKTOBER

KL 11.00 – 13.00

Vi säljer nu av de utrensade cyklarna. Pengarna tillfaller föreningen.

100 kr per cykel (endast kontanter).

Först till kvarn gäller och en cykel per medlem, för rättvisans skull.

(Även en cykel per sammanboende/barn/partner boende i föreningen såklart)

Vi skriver ett enkelt kvitto som ni bör spara då cyklarna har fallit under hittegods.

Vill ni själv sälja/byta/skänka varandra prylar istället för att kasta det i containern?

Så passa på nu 😊

Hör av dig till styrelsen på mail eller telefon om du har frågor.

Värmesystemet

Uppdaterat

Någon pump sat fast, systemet jobbar nu på att byta ut det kalla vatten i våra element.


Värmesystemet är på, men det blir inte varmt i våra element.

Problemet är felanmäld och vi hoppas dom kan lösa det idag.

Saker i källargången

Det är förbjuden att Ställa/slänga saker i trapphusen och vinds- eller källarutrymmen.

Är dessa inte bortplockat innan den 6/10 2018, kommer dom att slängas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

CONTAINER / STÄD- OCH TRÄDGÅRDSDAG

CONTAINER / STÄD- OCH TRÄDGÅRDSDAG

Vi kommer ha en container från den 5:e till den 7:e Oktober.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.

Vi kommer på lördag den 6:e oktober att röja i källaren, gården och vinden. Om ni vill vara med och tillsammans hjälpa till att skapa trivsel i våra gemensamma utrymmen.

Där kommer finns korv och dryck.

Q, K Märkt Eller Byggnadsminne

Kära medlemmar.

I samband med renoveringen av Nobelvägen och ändringen av trottoaren, har det återigen från olika håll florerat rykten om att vårt fina hus skulle vara Q eller K märk, eller utpekat på annat sätt som kulturhistoriskt särskilt värdefullt, eller vara skyddat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Styrelsen har för att få klarhet i vad som verkligen gäller och för att undvika rykten, varit i kontakt med både Länsantikvarien och Stadsarkitekten, som båda avvisar att fastigheten har någon sådan märkning eller är skyddat ut arkitektonisk synpunkt.

 

 

Uppdatering: Ombyggnad Nobelvägen

Flera har hört av sig med frågor om varför man höjer mark höjden på trottoaren, vi har varit i kontakt med den ansvariga ingenjör hos Malmö Stad som har gett oss detta svar:

Det beror främst på att vattenavrinningen ska lösas. När kantstenen flyttas ut behöver anslutningen mot fasaden höjas något så att inte vattnet rinner mot fastigheten.

Det handlar även om att lösa tillgänglighetsanpassningar till entréer.

Vi uppdatera om vi får mera information.

 

VIKTIGT MEDDELANDE!: Eldningsförbud

VIKTIGT MEDDELANDE!
Efter att MSB idag gått ut med inrådan att alla landsting bör skärpa eldningsförbudet, kontaktade styrelsen landstinget. Även här fick vi muntligt besked, inte ens gasgrillen på gården får användas.
Därav kommer vi plocka bort gasoltuberna tills vidare.
INGEN GRILLNING får ske på gården.
Vänligen RESPEKTERA detta då dryga böter kan tillkomma i lindriga fall, och eldsvådor i allvarliga fall.
Gällande RÖKNING ber vi er att fimpa i de glasburkar med vatten i, som kommer ställas ut på gården snart.

Vindsförråd 38

Vindsförråd nr 38

Den som just nu använder vindsförråd nr 38, måsta tömma det omedelbart, förråden tillhör lägenhet 38 som behöver det.

Är detta inte tömd innan den 17 oktober 2018 kommer styrelsen att tömma förråden och slänga det.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Upphittade Saker

Hittade av vår vaktmästare. Hör av dig till styrelsen på 0725262321 eller styrelsen@brfhjalmaren.se  om du saknar någon av dom.

Kallelse Extra Stämma 2018

Kallelse
Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren
kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 11 juli 2018 19.00
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av revisorer och revisorssuppleant
10. Val av valberedning
11. Stadgar
12. Avslutande

 

 

Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar Ver 3

Uppdatering av Ordningsregler

Föreningen använder tid och pengar på att hålla borta fåglar och råttor, samt att sanera efter dom.
Våra Ordningsregler har därför uppdateras med ett förbjud mott att mata vilda djur på föreningens gemensamme område. Dettas för allas trivsel.

Men tänk på att det även är olämpligt att mata djur från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det ske t.ex. i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upp hängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som till exempel råttor, till fastigheten.
Malmö Stad.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.
Ur Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§.

Matning av vilda djur

Det är förbjudet att mata fåglar, råttor och andra vilda djur på föreningen gemensamt utrymme.

Tänk på att det även är olämpligt att mata djur från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.

Lönnträdet & Syrénbusken

I veckan fick vi hjälp av en trädgårdsmästare från veteranpoolen med ett helt yrkesliv av erfarenhet bakom sig.

Han sågade ner det döda lönnträdet, efter att han konstaterat att det verkligen var stendött. Eventuellt på grund av sjukdom. Kan även bero på att någon dragit av delar av barken. Vi kommer ersätta med ett annat träd.

Vi fick även beskurit syrénbusken rejält. Detta då den var gles nedtill och behövde hjälp på traven till att bli tjockare.
Vi följde trädgårdsmästarens råd med föryngringsmetoden och han beskar den därför ordentligt. Nu kommer den att växa upp mycket tätare med fler härliga blommor framöver.

I och med den beskars direkt efter blomning ska den blomma nästa år igen. Vi förstår den ser lite trist ut just nu, men där kommer snart nya skott, så oroa er inte 🙂Kallelse till stämman 2018

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 9 juni 2018 16.00
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Stadgar
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande

Årsredovisning 2017
Styrelseberättelse 2017 – 2018
Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar
Årsmötet 2018 Valberedningen
Motion 2018 Bastu – Med Svar
Fullmakt Stämman
Kallelse 2018

Cyklar

Vi Vill bara meddela att det är sista dagen idag att ta bort era markeringar på cykeln. Sedan påbörjas rensningen av cyklar i helgen

Resning av cyklar

Rensning Av Cyklar

Styrelsen kommer märka upp alla cyklar med ett GULT märkband på styret den 1 maj.

Om din cykel ska vara kvar måste du själv ta bort märkbandet senast den 31 maj.

Märkta cyklar som står kvar efter detta datum kommer att tas bort och förvaras i tre månader.

Detta gäller alla cyklar på gården, i båda cykelrum och i källaren.

Har du frågor om cykelrensningen kan du skicka ett mejl till styrelsen@brfhjalmaren.se

Pipande Element

I samband med justeringar på värmesystemet har det uppkommit ett pipande ljud från elementen. Det kan hjälpa att sänka termostaten lite tills ljudet försvinner.
Vi jobbar med att lösa detta samt värmesystemet som har varit ett känt problem i flera år som vi ska åtgärda efter att ha sökt flera olika värmekonsulter har vi hittat en som ska gå igenom systemet.

2018-04-26 by styret: Nya justeringer har gjords idag av en värmekonsult, hoppas det avhjälper problemet.

Soprummet

Styrelsen har i samband med trädgårdsdagen tagit bort de grovsopor och annat som inte få slängas i soprummet.

Hädanefter kommer styrelsen kontakta vederbörande direkt som ställer grovsopor. Detta gäller även andra överträdelser på ordningsreglerna. Det är viktigt att hålla dessa ordningsreglerna för vår trivsel i förening.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Soprummet Ordningsregler

Tidningar, papper och kartonger (som skäres sönder) lägges i för papper särskilt avsedda sopkärl.

Samma gäller hushållsavfall samt glas, plast och metall.

Om kärlen är fulla får man ta tillbaka soporna tills det finns plats i kärlet.
Om de svämmar över så töms de inte.

Mera skrymmande saker som möbler, TV apparater, kylskåp, byggnadsmaterial etc. skall borttransporteras genom medlems egen försorg.

Avfall och skräp som ej tas omhand i källsorteringen får ej ställas i föreningens allmänna utrymmen.

Föreningen hyr in en container om våren och hösten så om du har lite tålamod kan du vänta till dess.

Container / Städ- Och Trädgårdsdag

Vi kommer ha en container från den 6:e till den 8:e April.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.

Vi kommer på lördag den 7:e April klockan 12.00 att röja i källaren, gården och vinden. Om ni vill vara med och tillsammans hjälpa till att skapa trivsel i våra gemensamma utrymmen.

Där kommer finns korv och dryck.

MVH

Styrelsen

Maillista För Nyhetsbrev

För att lättare få ut nyttig information, i form av exempelvis nyhetsbreven som idag sätts upp i portarna, har vi gjort en maillista där informationen kommer direkt till din mail.

Skicka ett mail till styrelsen@brfhjalmaren.se om du vill ha nyhetsbrev på mail.