Grillen

Tändanvisningar Grillen

1. Öppna locket innan du tänder.
2. Sätt alla kontrollvreden i läget ”OFF” (AV).
3. Slå på gastillförseln på gasflaskan.
4. För att tända brännaren, tryck in kontrollvredet och vrid moturs till läget ”Full
rate” (Helt öppet). Detta tänder brännaren. Om brännaren inte har tänts efter två
försök, stäng av (”OFF”) gaskranen och vänta 5 minuter innan du försöker igen.
5. Låt grillen brinna i 5 minuten med öppen lock innan du böjar att grilla.
6. Efter användning, stänga av gastillförseln på gasflaskan.

Tändanvisningar Sidobrännare

1. När grillbrännaren har tänts, kan sidobrännare tändas genom att följa
instruktionerna nedan.
2. Öppna sidobrännarens lock innan du tänder och vrid sidobrännarreglaget till läge
”O”.
3. Tryck in sidobrännarreglaget och håll det intryckt samtidigt som du vrider det
moturs till helt öppet läget. Ett klick hörs, detta tänder brännaren. Om brännaren
inte tänds, upprepa denna process. Om brännaren inte har tänts efter två försök,
stäng av (”OFF”) gaskranen och vänta 5 minuter innan du försöker tända igen.

Rengöring Gillen

Försiktig! Allt rengörings ska utföras när grillen är kall och när bränsletillförseln är avstängd på gasflaskan.

1. Genom att ”bränna av” grillen efter varje användning (i ca 15 minuter) hålls
överblivna matrester till ett minimum.
2. Ta bort rester från grillgallret en borsten som finns i skåpet under grillen.
3. Lyfte upp sen upp grillgallret och ta upp brännargallret och borsta av det med den
mjuka sida av borsten.

Grill Manual