Föreningsstämma Kallelse 2019

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 16 juni 2019 kl. 16.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Kallese 2019

Renovering av Tvättstugorna

Vi kommer från den 20/5-2019 till den 23/6-2019 att renovera tvättstugan på Nobelvägen, under denna period går det enbart att använde tvättstugan på Dalslandsgatan.

Vi kommer från den 24/6-2019 till den 28/7-2019 att renovera tvättstugan på Dalslandsgatan, under denna period går det enbart att använde tvättstugan på Nobelvägen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Container

Vi kommer ha en container från den 11:e till den 13:e maj.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.