Poströsta

Du kan fortfarande poströsta till stämman.
Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 innan 16,00 idag.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta istället för att gå på stämman.

Ta ansvar – visa hänsyn!

Postrostningsformular

Stämman & Covid-19

Stämman & Covid-19

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under Corona pandemin. Lagen gör det möjligt för föreningar att
poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta

Styrelsen har beslutat om att poströstning kan användas vid stämman så vi uppmana våra medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen.
Detta för att så få som möjligt ska vara på plats i stämmolokalen. Om medlemmar ändå kommer till lokalen får styrelsen besluta om det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och som inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Om ni önskar att komma till stämmolokal, önskar styrelsen att du anmäler det till styrelsen senast lördag 27 juni 2020 och att ni enbart kommer en person från lägenheten, så vi kan anpassa stämman till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi har bifogat ett Postrostningsformular ni ska använda om ni önskar att poströsta.

Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 senast lördag 27 juni 2020.

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan är fysiskt närvarande vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.
Har du frågor till detta, årsredovisningen eller annat kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller 0725-26 23 21.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 28 juni 2020 kl. 16.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Årsredovisning 2019 Signerad

Kallese 2020
Postrostningsformular
Stämman Covid-19

Valberedningen

BRF HJÄLMAREN
Malmös bästa bostadsrättsförening sedan 1937

Vill du vara del av en gemenskap och lära känna nya grannar?

Vill du vara med och påverka vår förening och ha större insyn i och inflytande i föreningen vi bor i?

Snart är det dags för Brf Hjälmarens årsstämma och vill du vara med i styrelsen?
Då är DU varmt välkommen att kontakta valberedningen!
För att vara med i styrelsen behöver du vara medlem i Brf Hjälmaren.

Har du erfarenheter från andra styrelser så är det givetvis positivt, men även du som är oerfaren men vill lära dig är välkommen!

Att vara med i en styrelse är en utmärkt merit i arbetslivet, en möjlighet att lära sig nya kunskaper inom en rad olika områden samt växa som människa. Du kommer att få jobba tillsammans med tre väldigt glada och trevliga ledamöter som sitter i styrelsen.

Du som är intresserad, kontakta valberedningen på e-post valberedningen@brfhjalmaren.se

Mvh Natasa Giouftsis/valberedningen