Kallelse Extra Stämma 2019

Malmö d. 2019.11.12.

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 27 november 2019 kl. 18.30.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Avslutande

Lämna ett svar