Dags för stämma!

Det är dags för stämma i vår bostadsrättsförening. Alla medlemmar är välkomna att medverka och det är mycket viktigt att så många som möjligt kommer. Det är tuffa tider för alla bostadsrättföreningar i Sverige och vi är inget undantag.

Vi ses på gården den 11/6 klockan 11:00.

Årsredovisningen läggs ut här på hemsidan så fort den är helt färdig.


Förändring i styrelsen

Efter en extrastämma som hölls 18/12 har Henrik Hemdrup lämnat styrelsen och Lotta Helin har blivit invald. Protokoll från stämman kommer att läggas upp inom kort

Kallelse till stämman 2018

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 9 juni 2018 16.00
Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Stadgar
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande

Årsredovisning 2017
Styrelseberättelse 2017 – 2018
Ändringar i stadgarna utifrån förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar
Årsmötet 2018 Valberedningen
Motion 2018 Bastu – Med Svar
Fullmakt Stämman
Kallelse 2018